ToRRedembaRRa m’esboRRona.

Posted on 10 Desembre 2011

0La ToRRe sempRe m’ha soRpRès, des de seR la capital d’una subcomaRca amb nom de conca de Riu, encaRa que pel seu teRme només hi coRRin toRRents. Fins al fet misteRiós de teniR dues toRRes a l’escut, i anomemenaR-nos només La ToRRe.

EscRic aquestes paRaules en el sopaR d’Ona La ToRRe, 12.000 oients i un gRapat de voluntaRis. PaRlem de com d’endaRReRits anem en teRmes com l’ètica i la col·laboRació entRe gent de diveRsos paReRs. La diveRsitat fa cRéixer, i el diàleg fa eixamplaR. A ToRRedembaRRa sembla com si féssim concuRsos per veuRe quina en fem sense deixaR-nos ajudaR pel veí. Només cal veuRe com altRes municipis amb la mateixa població i possibilitats, estan a anys llum en aquests i altRes temes. Però no sempRe hem estat així, alguna vegada hem posat fil a l’agulla i suRten coses com la conveRsió de les Runes del Castell en Ajuntament, o la Biblioteca. Però semblen floRs d’un instant compaRades amb el temps que portem de democRàcia. HoRRoRitzats hauRíem d’estaR, de no treballaR aRa ja sobRe el pressupost municipal de 2012. En canvi estem enbRancats en altRes temes Recurrents. De feR volaR coloms en sabem un niu a la Torre. TeRRa aRa enRaRida per l’afeR dels Radars.

EnRocats avui amb aquests RadaRs els de La ToRRe Romanem. Per molt que enRaonem no sabRem si aquest tema ens farà endaRReRir més o progRessaR. Com deia el meu amic CaRod-RoviRa: “…i fins quan duRaRà aquesta bRoma!”. Em penso que empraR massa l’eRRa, potser em pot feR eRRaR en el què diR, o no.

Etiquetat: